Zbieraj punkty na Lataj.pl
Zadzwoń

I. Niniejszy dokument określa zasady przyznawania punktów Uczestnikom Programu lojalnościowego PAYBACK („Program PAYBACK” lub „Program”), którzy dokonują zakupu Biletów Lotniczych za pośrednictwem strony internetowej Lataj.pl („Serwis”, „Lataj.pl”).

II. Definicje

Operator – eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394089, jako przedsiębiorca prowadzący sprzedaż przez internetowy system rezerwacji i zakupu biletów lotniczych Lataj.pl, będący jednocześnie jego administratorem.

Program PAYBACK, Program – program lojalnościowy organizowany i zarządzany przez Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-839) przy ul. Towarowej 28, NIP: 527 255 88 71, REGON: 141088936, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000290350 („Loyalty Partner”) przy współpracy przedsiębiorców, z którymi Loyalty Partner zawarł umowy o współpracy („Partnerzy Programu”). Informacje o Partnerach Programu aktualnie uczestniczących w Programie dostępne są na stronie internetowej Programu (www.payback.pl).

Regulamin Lataj.pl – regulamin korzystania z internetowego systemu rezerwacji biletów lotniczych Lataj.pl, którego treść jest dostępna na stronie internetowej https://www.lataj.pl/regulamin

Regulamin Programu – szczegółowe zasady funkcjonowania Programu, udostępnione przez Loyalty Partner na stronie internetowej https://www.payback.pl/regulamin

Uczestnik – Użytkownik lub Użytkownik Korporacyjny, o którym mówi pkt I.II Regulaminu Lataj.pl, będący jednocześnie uczestnikiem Programu PAYBACK

Bilet Lotniczy – w brzmieniu zgodnym z pkt. I.II Regulaminu Lataj.pl

III. Zasady przyznawania punktów Programu za zakup Biletów Lotniczych na Lataj.pl

1. Loyalty Partner przyznaje punkty Uczestnikom na zasadach ogólnych, określonych w par. 6 Regulaminu Programu, oraz na zasadach szczególnych, określonych w niniejszym dokumencie.

2. Warunkiem niezbędnym do przyznania Uczestnikowi punktów Programu jest podanie przez niego poprawnego numeru aktywnej karty PAYBACK w odpowiednim polu na formularzu podczas dokonywania zakupu Biletu Lotniczego. W przypadku nie podania numeru karty PAYBACK lub podania niepoprawnego jej numeru, lub gdy podano numer karty nieaktywnej, punkty nie zostaną przyznane.

3. Operator poinformuje Użytkownika o liczbie punktów, które zostaną mu przyznane, podczas procesu zakupu Biletu Lotniczego.

4. Punkty zostaną przyznane w terminie do 72 godzin, licząc od momentu zakupu Biletu Lotniczego, rozumianego jako otrzymanie przez Operatora pełnej należności z tytułu wystawienia biletu, za który mają być przyznane.

5. W chwili przyznania punktów mają one charakter nieaktywny i stają się aktywne, tj. możliwe do wykorzystania przez Uczestnika na zasadach Regulaminu Programu, w terminie 7 dni po zrealizowaniu ostatniego lotu, na który został wystawiony Bilet Lotniczy.

6. W przypadku gdy Uczestnik nie dokonał zakupu Biletu Lotniczego, tj. nie doszło do zawarcia umowy przewozu, o którym mówi pkt. 4.1.6 Regulaminu Lataj.pl, punkty Programu nie zostaną przyznane.

7. W przypadku, gdy w trybie pkt. V.I lub VIII.I lub VIII.II Regulaminu Lataj.pl Uczestnik anulował Bilet Lotniczy, za który zostały mu przyznane punkty Programu, zostaną one wycofane. Jeśli anulowanie Biletu Lotniczego nastąpi przed chwilą przyznania punktów Programu, wówczas nie zostaną one przyznane.

IV. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Operatora, znajdują się pod adresem https://www.lataj.pl/ochrona-danych.

V. Reklamacje lub zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w zakresie naliczania punktów Programu Uczestnikom należy zgłaszać w trybie określonym w pkt. 14 Regulaminu Programu.

VI. Świadczenie usług przez Loyalty Partner w ramach Programu nie jest przedmiotem stosunku umownego istniejącego pomiędzy Uczestnikiem, a Operatorem. Za usługi te odpowiedzialność ponosi wyłącznie Loyalty Partner. Informacje dotyczące punktów Programu, w których naliczaniu pośredniczy Operator, opierają się wyłącznie na danych przekazanych Operatorowi przez Loyalty Partner. Nie przedstawiają one żadnego własnego zapewnienia Operatora w stosunku do Uczestnika korzystającego z usług dostępnych na Lataj.pl.

Wersja 1.270622

Zapisz się na newsletter
Zapisując się na newsletter otrzymasz informacje o najlepszych promocjach na popularnych trasach
Wypisz mnie z newslettera
Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji o bieżących promocjach biletów lotniczych, wprowadź swój adres e-mail