Zbieraj punkty na Lataj.pl
Zadzwoń

Regulamin serwisu Lataj.pl

I.I. Przedmiot regulaminu

Internetowy system rezerwacji i zakupu Lataj.pl unormowany jest niniejszym regulaminem i stosownie do przepisu art. 384 § 1 KC stanowi wzorzec wiążącej strony umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem lub Użytkownikiem Korporacyjnym a eTravel SA z siedzibą w Warszawie pod adresem: 00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394089, NIP: 5213614786, REGON 144414773, kapitał zakładowy 1 990 000,00 zł opłacony w całości.

eTravel SA zwanym dalej Operatorem portalu Lataj.pl jest wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 1265. Spółka posiada obowiązkową gwarancję ubezpieczeniową o numerze 02.976.146 wystawioną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w wysokości 2 070 000 PLN

Regulamin został zmieniony 16  grudnia 2020 roku i wchodzi w życie 1 stycznia 2021 roku. Poprzednia wersja Regulaminu, mająca zastosowanie dla rezerwacji dokonanych przed ww. datą znajduje się tutaj.

 

I.II Definicje użyte w Regulaminie

Aby warunki korzystania z systemu Lataj.pl  były dla użytkowników czytelne, posłużono się w nich terminami, które zostały zdefiniowane poniżej:

 • Lataj.pl – system internetowy umożliwiający Użytkownikowi lub Użytkownikowi Korporacyjnemu szukanie połączeń lotniczych na dowolnych trasach, w wybranych przez siebie terminach, a następnie ustalenie kosztu – skalkulowanego w dniu wykonywania wyszukiwania oraz dokonanie Rezerwacji Lotniczej.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, w tym również prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z Lataj.pl w zakresie bezpośrednio niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Użytkownik Korporacyjny – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (korzystająca z Lataj.pl w zakresie bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), spółka osobowa prawa handlowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa umożliwiają zaciąganie zobowiązań i/lub dokonująca Rezerwacji Lotniczej, korzystająca z Lataj.pl
 • Pasażer – osoba odbywająca podróż na podstawie zakupionego biletu lotniczego.
 • Bilet lotniczy – potwierdzenie zawarcia umowy przewozu lotniczego między Pasażerem a Przewoźnikiem IATA, który odpowiada za realizację i ciągłość podróży Pasażera.
 • Kolejność wykorzystania kuponów w bilecie lotniczym – bilet jest ważny tylko na przewóz, który został w nim określony, od miejsca rozpoczęcia podróży do miejsca docelowego, z uwzględnieniem wszystkich miejsc zatrzymania przewidzianych w Bilecie w dacie jego zakupu. Taryfa zastosowana odpowiada trasie wskazanej na bilecie i stanowi główny element umowy przewozu lotniczego zawartej z Pasażerem. Bilet nie zostanie przyjęty do realizacji, jeżeli kupony zawarte w bilecie nie zostały wykorzystane w kolejności ich wystawiania. Jeśli nie skorzystają Państwo z miejsca, które zostało dla Państwa zarezerwowane na pierwszy wskazany w bilecie lot, nie informując o tym uprzednio, Przewoźnik ma prawo do anulowania wykonanej lub zleconej dla Państwa rezerwacji na dalszy lot i na lot powrotny. Warunkiem niezbędnym do pomięcia któregokolwiek odcinka przelotu jest wyrażenie zgody przez Przewoźnika wykonującego połączenie. Zgodnie z warunkami taryf lotniczych, taka autoryzacja leży wyłączenie w gestii Przewoźnika.
 • Rezerwacja Lotnicza – złożenie przez Użytkownika lub Użytkownika Korporacyjnego oferty zakupu biletu lub biletów na wybranej przez Użytkownika lub Użytkownika Korporacyjnego trasie, w klasie serwisowej i taryfie oraz wybranych przez Użytkownika lub Użytkownika Korporacyjnego datach podróży.
 • Potwierdzenie rezerwacji – wiadomość e-mail automatycznie generowana przez system Lataj.pl, będąca potwierdzeniem złożenia oferty zakup biletu lub biletów na wybranej przez Użytkownika lub Użytkownika Korporacyjnego trasie zawierająca cenę oraz warunki rezerwacji łącznie z terminem wykupu rezerwacji. Nie upoważnia do odbycia podróży.
 • Potwierdzenie ubezpieczenia podróży – automatycznie generowana przez Lataj.pl wiadomość e-mail, będąca potwierdzeniem złożenia oferty zakupu ubezpieczenia podróżnego w wybranym zakresie.
 • Polisa ubezpieczeniowa – dokument potwierdzający zakup upieczenia podróżnego.
 • Operator – eTravel SA jako przedsiębiorca prowadzący sprzedaż przez internetowy system rezerwacji i zakupu biletów lotniczych Lataj.pl, będący jednocześnie jego administratorem.
 • Przewoźnik IATA – przedsiębiorca krajowy lub zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą w zakresie regularnego transportu lotniczego, posiadający akredytację IATA.
 • Przewoźnik non-IATA – przedsiębiorca krajowy lub zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu lotniczego, zazwyczaj niskokosztowy przewoźnik lotniczy, którego sprzedaż biletów rozliczana jest na osobnych warunkach.

 

I.III Cel funkcjonowania systemu

1.3.1 Celem funkcjonowania systemu Lataj.pl jest dostarczenie Użytkownikowi oraz Użytkownikowi Korporacyjnemu możliwie kompleksowej obsługi podróży na potrzeby indywidualne lub grupowe, niezależnie od charakteru oraz długości trwania podróży.

 

II.I Oświadczenia Użytkownika

Użytkownik oświadcza, że:

2.1.1 Jest osobą fizyczną o pełnej zdolności do czynności prawnych lub osobą prawną.

2.1.2 Posługuje się prawdziwymi danymi osobowymi oraz prawdziwymi danymi osobowymi Pasażera/Pasażerów.

2.1.3 Zna postanowienia niniejszego regulaminu, akceptuje je w całości i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2.1.4. Użytkownik zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczą zasad przetwarzania danych osobowych https://www.lataj.pl/ochrona_danych.

 

II.II Oświadczenia Klienta Korporacyjnego

Użytkownik Korporacyjny oświadcza, że:

2.2.1 Posługuje się prawdziwymi danymi ujawnionymi we właściwych rejestrach i ewidencjach oraz prawdziwymi danymi osobowymi Pasażera/Pasażerów.

2.2.2 Upoważnia Operatora do przetwarzania swoich danych oraz danych pasażera w celu dokonania rezerwacji i zakupu biletu lotniczego, a w związku z tym upoważnia do ich przekazania Przewoźnikowi w tych samych celach.

2.2.3 Zna postanowienia niniejszego regulaminu, akceptuje je w całości i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2.2.4 Działające w jego imieniu osoby są właściwie umocowane do zaciągania w jego imieniu zobowiązań.

2.2.5 Przekaże Pasażerom klauzulę informacyjną https://www.lataj.pl/ochrona_danych

 

II.III Oświadczenia Operatora

2.3.1 Operator oświadcza, iż nie udziela gwarancji, że korzystanie z serwisu będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z systemem rezerwacyjnym oraz co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom Klienta lub Klienta Korporacyjnego, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

2.3.2 Operator oświadcza, że w celu dokonania rezerwacji lub zakupu biletu lotniczego konieczne jest wskazanie przez Klienta lub Klienta Korporacyjnego jego danych osobowych/danych rejestrowych oraz danych osobowych pasażera.

2.3.3 Operator oświadcza, że eTravel SA z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 96 jest Administratorem Danych Osobowych. Pełna Klauzula Informacja jest dostępna pod adresem: http://www.lataj.pl/artykul/Rodo

II.IV Odpowiedzialność Operatora

2.4.1  Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przerw lub zakłóceń w działaniu sieci Internet;

2.4.2 Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowego wprowadzenia przez Użytkownika lub Użytkownika Korporacyjnego danych niezbędnych do przyjęcia rezerwacji lub zakupu biletu lotniczego;

2.4.3 Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Przewoźników, w tym za zmiany bądź anulowanie rezerwacji Użytkownika lub Użytkownika Korporacyjnego;

2.4.4 Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Przewoźnika umowy przewozu.

2.4.5 Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokonany przez Użytkownika lub Użytkownika Korporacyjnego wybór taryfy, jak również za niespełnienie przez niego warunków do skorzystania z wybranej taryfy, w tym spełnienia warunków formalnych, wizowych, zdrowotnych celem odbycia podróży.

2.4.6 Operator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie lotu spowodowane siłą wyższą, warunkami atmosferycznymi, strajkiem lub lokautem pracowników Przewoźnika bądź pracowników obsługi naziemnej lotniska.

 

III.I Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

System Lataj.pl umożliwia korzystanie z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:

3.1.1 Usługi rezerwacji online, gdy Użytkownik lub Użytkownik Korporacyjny zakłada rezerwację biletu lotniczego  dostępną w czasie rzeczywistym, Operator za pomocą systemu Lataj.pl natychmiast wysyła Użytkownikowi lub Użytkownikowi Korporacyjnemu, na podany w rezerwacji adres e-mail, w zależności od wybranej formy płatności, Rezerwację Lotniczą lub Bilet lotniczy.

3.1.2 Usługi rezerwacji online, gdy Użytkownik lub Użytkownik Korporacyjny zakłada rezerwację ubezpieczenia turystycznego dostępną w czasie rzeczywistym, Operator wysyła Użytkownikowi lub Użytkownikowi Korporacyjnemu, na podany w rezerwacji adres e-mail, w zależności od wybranej formy płatności, Potwierdzenie Rezerwacji Ubezpieczenia wraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia lub Polisę Ubezpieczenia Podróżnego.

 • Przed wyborem ubezpieczenia Użytkownik lub Użytkownik Korporacyjny zobowiązany jest do przeprowadzania Analizy Potrzeb Klienta: http://www.magrouponline.com/LTJ/PL/PL/analiza_potrzeb_ltj_PL.pdf
 • W przypadku wykupu ubezpieczenia dane Inspektora i administratora danych osobowych sprawuje AWP P&C S.A. Oddział w Polsce ul. Domaniewska 50B, 02-672 Warszawa, e-mail: iodopl@mondial-assistance.pl. Pełna informacja na temat ochrony danych osobowych i prywatności dostępna jest na dedykowanej stronie internetowej: http://www.mondial-assistance.pl/biznes/dane.aspx

3.1.3 Dedykowana usługa dla firm, gdy na specjalne zapytanie Użytkownika przygotowywana jest  indywidualna oferta współpracy korporacyjnej.

3.1.4 Usługę dostarczania użytkownikom biuletynu elektronicznego (newslettera). Newsletter może zawierać wybrane przez Operatora oferty biletów lotniczych, jak i innych usług oferowanych przez Operatora, a także informacje praktyczne pozostające w związku z usługą m.in.: atrakcje turystyczne danej destynacji, zasady przewozu bagażu, posiłki na pokładzie. Newsletter jest dostarczany Użytkownikowi na wskazany adres e-mail za jego dobrowolną, wyodrębnioną zgodą, którą może w każdym momencie cofnąć.

3.1.5 Usługę w formie spersonalizowanego biuletynu elektronicznego (newslettera będącego alertem cenowym) Upoluj lot. Alert cenowy zawiera informacje spersonalizowane przez Użytkownika, takie jak miasto wylotu, miasto powrotu oraz limit cenowy połączenia. Alert cenowy jest dostarczany Użytkownikowi na wskazany adres e-mail za jego dobrowolną, wyodrębnioną zgodą, którą może w każdym momencie cofnąć.

 

III.II Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Aby zapewnić warunki do świadczenia usług drogą elektroniczną muszą być wypełnione określone wymagania techniczne.

3.2.1 Do korzystania z usług oferowanych przez Lataj.pl niezbędne jest:

 • Urządzenie końcowe posiadające dostęp do Internetu z aktualną wersją dowolnej przeglądarki internetowej;
 • Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3.2.2 Operator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Serwisu, bez podania przyczyn za  uprzednim poinformowaniem Użytkowników.

3.2.3 Operator może publikować bannery i linki do innych stron, i serwisów internetowych. Korzystając z takiego bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

3.2.4 Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania przez system Lataj.pl treści o charakterze bezprawnym lub wykorzystywania systemu Lataj.pl do czynów sprzecznych z prawem.

3.2.5 Niedozwolone jest wykorzystywanie przez Użytkownika funkcjonalności systemu Lataj.pl w celu wyłudzenia Potwierdzenia Rezerwacji Lotniczej tj. świadomego działania na niekorzyść serwisu polegającego na założeniu Rezerwacji Lotniczej bez zamiaru jej wykupienia.

3.2.6 Warunkiem zakupu usługi jest podanie wszystkich wskazanych danych w formularzu rezerwacyjnym, zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, których podanie jest niezbędne w celu realizacji usługi. Użytkownik przesyłający formularz rezerwacyjny potwierdza tym samym, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

3.2.7 Warunkiem korzystania z usługi w postaci subskrypcji newslettera jest dokonanie przez Użytkownika zapisu na listę wysyłkową poprzez dedykowany formularz rejestracyjny. W celu poprawnej rejestracji wymagane jest podanie przez Użytkownika działającego adresu poczty elektronicznej, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz zgody na otrzymywanie korespondencji handlowej drogą elektroniczną. Następnie należy potwierdzić wolę otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, zawarty w wiadomości poczty elektronicznej, którą system automatycznie przesyła na adres e-mail podany podczas rejestracji.

3.2.8 Subskrypcji newslettera można również dokonać podczas rezerwacji usługi poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz zgody na otrzymywanie korespondencji handlowej drogą elektroniczną.

 

IV.I Czynności techniczne składające się na procedurę rezerwacji i zakupu usług

4.1.1 W celu dokonania Rezerwacji Biletu Lotniczego Użytkownik lub Użytkownik Korporacyjny serwisu:

 • podaje we właściwych rubrykach następujące informacje: port wylotu, port przylotu, datę wylotu, datę powrotu, liczbę pasażerów, status osoby podróżującej (np. osoba dorosła, dziecko, niemowlę) oraz rodzaj połączenia (bezpośrednie, w jedną stronę, w obie strony).
 • Użytkownik lub Użytkownik Korporacyjny może także określić rodzaj taryfy czy też wyszukiwania w zakresie +/-1 dzień.
 • Po określeniu parametrów następuje uruchomienie procesu wyszukiwania przy użyciu przycisku „Szukaj”.

4.1.2 Po dokonaniu przez Użytkownika lub Użytkownika Korporacyjnego wyboru połączenia lotniczego i po złożeniu zapytania o możliwość rezerwacji, otrzyma on od Operatora potwierdzenie przyjęcia rezerwacji w formie wiadomości e-mail, o ile rezerwacja taka będzie możliwa. W potwierdzeniu rezerwacji wskazane zostaną w szczególności:

 • numer rezerwacji w formacie „Rezerwacja XXXXXX”,
 • cena biletu lotniczego,
 • wszystkie pozostałe koszty związane z jego zakupem (opłata za wystawienie biletu, ewentualne ubezpieczenie, dopłata za wysyłkę biletu papierowego)

4.1.3 Opłata/prowizja za wystawienie biletu („transaction fee”) jest wprowadzoną przez linie lotnicze dopłatą za rezerwację i sprzedaż biletów lotniczych; wysokość opłaty zależy od linii lotniczej i trasy na jaką został zarezerwowany bilet lotniczy. Za bilety zarezerwowane w serwisie Lataj.pl pobierane są następujące opłaty/prowizje „transaction fee” bez względu jaki przewoźnik obsługuje połączenie:

Dla jednego pasażera (osoba dorosła, dziecko, młodzież, osoba starsza):

 • 49 PLN za bilet na połączenia na terytorium Polski;
 • 79 PLN za bilet na połączenia obrębie jednego kraju poza Polską oraz międzynarodowe w obrębie jednego kontynentu;
 • 119 PLN za bilet na pozostałe połączenia;
 • Niemowlę (0-2) podróżuje bez dodatkowych opłat (!)

4.1.4 Potwierdzenie rezerwacji nie jest biletem lotniczym i nie upoważnia do odbycia podróży. Z uwagi na dynamiczny podział miejsc w samolotach dokonywany przez Przewoźników, mogą oni jednostronnie skrócić okres ważności rezerwacji, czyli czas na wykup rezerwacji.

4.1.3 Cena biletu wyrażona jest w złotych polskich. Z uwagi na podawanie przez linie lotnicze opłat lotniskowych w USD cena może ulec niewielkim zmianom w zależności od dziennego kursu USD.

4.1.5 Użytkownik zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia Rezerwacji. Operator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikające z błędnie wypełnionej Rezerwacji przez Użytkownika lub Użytkownika Korporacyjnego, chyba że takie błędy powstały na skutek okoliczności, za które odpowiada Operator.

 • Użytkownik w zależności od wybranej formy płatności otrzymuje Potwierdzenie Rezerwacji lub Bilet Lotniczy
 • Użytkownik winien upewnić się, że Potwierdzenie Rezerwacji potwierdzające zamówioną usługę zostało mu dostarczone prawidłowo. W przypadku nieprawidłowości Użytkownik lub Użytkownik Korporacyjny winien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora.

4.1.6 Za moment zakupu biletu i zawarcia umowy przewozu uważany jest moment wystawienia biletu lotniczego. W sytuacjach nadzwyczajnych, niezależnych od Operatora portalu, cena biletu może ulec zmianie w okresie ważności rezerwacji, tj. pomiędzy potwierdzeniem rezerwacji a datą wystawieniem biletu. W takim przypadku Użytkownik lub Użytkownik Korporacyjny zostanie bezzwłocznie poinformowany o możliwości dopłaty różnicy lub wycofania całości wpłaconych kwot i odstąpienia od zawarcia umowy przewozu. Użytkownikowi lub Użytkownikowi Korporacyjnemu nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.

 • Za sytuacje nadzwyczajne przyjmuje się w szczególności: zmianę opłat paliwowych i lotniskowych lub/oraz taryf wprowadzanych przez Przewoźników bez uprzedzenia.

 

V.I Zasady odwołania i zmiany rezerwacji

5.1.1 Użytkownik lub Użytkownik Korporacyjny ma prawo odwołać rezerwację w dowolnym momencie bez konsekwencji finansowych do momentu wystawienia biletu lotniczego. Po zawarciu umowy przewozu zwrot biletu możliwy jest na warunkach określonych w sekcji VIII.I i VIII.II.

5.1.2 Potwierdzona rezerwacja może zostać odwołana przez Operatora w okresie jej ważności jedynie w przypadku, gdy Przewoźnik odwoła lot, zmieni lub wycofa wybraną przez Użytkownika lub Użytkownika Korporacyjnego taryfę. W tej sytuacji Użytkownikowi lub Użytkownikowi Korporacyjnemu nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie, a jedynie zwrot całości wpłaconych kwot na poczet biletu. Jeżeli rezerwacja zostanie odwołana przed wystawieniem biletu, klientowi przysługuje pełen zwrot wpłaconych należności. Jeżeli rezerwacja zostanie odwołana po wystawieniu biletu z przyczyn leżących po stronie Użytkownika/Użytkownika Korporacyjnego lub Linii lotniczych za zakupiony bilet przysługuje zwrot określony przepisami linii lotniczych, nie podlega zwrotowi opłata transakcyjna („transaction fee”).

5.1.3 Zmian w rezerwacji lotniczej można dokonywać zależnie od warunków taryfy. Prośbę o zmiany w rezerwacji lotniczej należy przesłać na adres: rezerwacje@lataj.pl. Dział Obsługi Klienta potwierdzi warunki i możliwość zmiany.

5.1.4 W zakresie zakupionych za pośrednictwem lataj.pl usług turystycznych nie ma zastosowania prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni bez podania przyczyn, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzaną przez produkt niebezpieczny. Wynika to z faktu, że zakup usługi turystycznej kwalifikuje się do zawartych w art. 10 ust. 3 wyjątkach stosowania tego prawa, tj. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

 

VI.I Sposoby i warunki płatności

Lataj.pl umożliwia dokonywanie płatności kartą płatniczą.

6.1.1 W celu dokonania zapłaty kartą płatniczą, tj. kartą kredytową lub kartą debetową z włączoną opcją płatności internetowych, Użytkownik i Użytkownik Korporacyjny zobowiązani są do podania drogą internetową następujących danych:

 • rodzaj karty (VISA, MasterCard, American Express, Diners Club)
 • numer karty
 • kod CVC/CVV (VISA, MasterCard, Diners Club: 3 ostatnie cyfry z paska podpisu; American Express: 4 cyfry nad numerem karty)
 • data ważności karty
 • imię i nazwisko właściciela karty

6.1.2 Dane te są przekazywane bezpośrednio do systemu rezerwacji linii lotniczych za pomocą protokołu SSL, przy użyciu kodowanego klucza, którego długość wynosi 128 bitów. Obciążenie za rezerwacje następuje w dwóch częściach: jedna o wartości poszczególnych biletów lotniczych oraz druga z wartością opłaty serwisowej oraz ubezpieczenia podróżnego, wykonywana metodą mail order telephone order (MOTO).

6.1.3 W przypadku płatności kartą płatniczą, rezerwacja zostanie sprawdzona pod kątem poprawności danych i kalkulacji w celu wystawienia biletu lotniczego. W przypadku rezerwacji dokonanych poza godzinami pracy biura, bilet lotniczy zostanie wystawiony następnego dnia lub pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym od pracy.

6.1.4 Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania procesu wystawiania biletów i nawiązania kontaktu potwierdzającego dane właściciela karty kredytowej. Zgodnie z zapisami artykułu 59f Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 Nr 199 poz. 1175) akceptant karty kredytowej może zażądać od osoby posługującej się kartą dokumentu potwierdzającego umocowanie prawne dysponenta w celu weryfikacji przed przystąpieniem do transakcji. Podstawową formą autoryzacji transakcji jest druk autoryzacji obciążenia karty kredytowej (w załączeniu). W szczególności punkt ten ma zastosowanie gdy:

 • występuje rozbieżność nazwisk właściciela karty kredytowej i jednego z pasażerów,
 • podróż rozpoczyna się w innych niż polskie portach lotniczych,
 • brak możliwości potwierdzenia przez wystawcę karty zrealizowania płatności.

6.1.5 W razie odmowy akceptacji karty kredytowej przez centrum autoryzujące transakcje (np. z powodu przekroczonego limitu, braku środków, zablokowania karty, etc.), proces wystawiania biletów zostaje przerwany, a konsultant Call Center skontaktuje się z Użytkownikiem/Użytkownikiem Korporacyjnym na podany w rezerwacji adres e-mail. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zmianę dostępności miejsc i/lub ceny biletu związaną z opóźnieniem wywołanym niemożliwością sprzedaży biletu w terminie oryginalnej rezerwacji.

6.1.6 Nieuprawnione użycie cudzej karty kredytowej jest przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze więzienia zgodnie z art. 278 § 1 Kodeksu Karnego. W przypadku podejrzenia dokonania takiego przestępstwa Operator zgłosi je odpowiednim organom ścigania i wstrzyma się od wystawienia biletów lotniczych.

6.1.7 Płatności przelewem bankowym należy dokonać na rachunek jak niżej:

eTravel SA  Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa ING Bank Śląski S.A. Numer konta: 39 1050 1025 1000 0024 0603 5499. Dla Użytkowników lub Użytkowników Korporacyjnych dokonujących przelewów transgranicznych kod SWIFT: INGBPLPW)

6.1.8 W poleceniu przelewu należy bezwzględnie wpisać imię i nazwisko Pasażera(ów) oraz numer rezerwacji w formacie XXXXXX. W przypadku, gdy rezerwacja dokonywana jest w ostatnich dniach tygodnia (czwartek, piątek) lub gdy płatność dokonywana jest w ostatnim dniu ważności rezerwacji, prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu: mailem na adres: rezerwacje@lataj.pl w formie pliku pdf generowanego z systemu bankowego; zrzut ekranu („screenshot”) z systemu bankowego nie jest dowodem wykonania przelewu bankowego; faksem na numer (+48) 22 314 72 05 w formie dokumentu z pieczęcią memoriałową banku.

6.1.9 Za moment zapłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Operatora.

6.1.10 Aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień, uprzejmie prosimy Użytkowników i Użytkowników korporacyjnych o dokonywanie wyłącznie przelewów bankowych a nie pocztowych wpłat na konto.

6.1.11 Zapłata e-przelewem jest autoryzowana za pośrednictwem systemu mElements S.A. Agenta Rozliczeniowego z siedzibą w Warszawie, 00-850 przy ul. Prostej 18 po wypełnieniu przez Użytkownika lub Użytkownika Korporacyjnego wymaganych danych na stronie internetowej banku, przy wykorzystaniu szyfrowanego połączenia.

6.1.12 W celu dokonania płatności e-przelewem Użytkownik/Użytkownik Korporacyjny ma możliwość dokonania płatności, w ramach bankowości internetowej za pośrednictwem odpowiedniego banku z listy dostępnych m.in.: Płacę z Inteligo (Inteligo), mTransfer (mBank), Płacę z iPKO (PKO BP), Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z City Handlowy (CitiBank Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank),, Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING (ING Bank Śląski), , Credit Agricole Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A., , Bank Pocztowy S.A., Nest Bank, Plus Bank, BNP Paribas.

6.1.13 Użytkownik dokonujący zakupów poprzez Lataj.pl wybiera, jako formę płatności jeden z powyższych sposobów płatności online i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Użytkownik otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem zapłaty za zamawiane Usługi i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Użytkownik powraca na stronę Lataj.pl

6.1.14 Płatność e-przelewem jest odnotowywana automatycznie, jeśli transakcja zostanie dokonana w określonym limicie czasu oraz określona w rezerwacji kwota będzie dostępna na koncie.

6.1.15 Po dokonaniu płatności oraz potwierdzeniu przez Operatora wszystkich usług wchodzących w skład rezerwacji, Użytkownik otrzyma w formie wiadomości email, wysłanej na adres podany w procesie rejestracji, dokument potwierdzający dokonanie płatności za zamówione usługi.

6.1.16 Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pomocą ePrzelewów jest zapewnione przez zastosowanie 128 bitowego protokołu SSL, jak również przez procedury identyfikacji Użytkownika w banku (login, hasło, hasło jednorazowe). Dokonując przelewu online, Użytkownik loguje się bezpiecznie bezpośrednio na stronie swojego banku. Informacje o jego profilu posiada tylko i wyłącznie bank Użytkownika.

6.1.17 Bilet lotniczy może zostać opłacony gotówką w jednym z poniższych biur obsługi klienta po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem biura. Po dokonaniu wpłaty gotówką bilet zostanie wystawiony:

 • Warszawa Al. Jerozolimskie 96, pon.-pt. w godz. 09.00-18.00
 • Rzeszów ul. Miodowa 24 lokal 15, pon.-pt. w godz. 08.00-18.00
 • Kraków ul. Czapińskiego 2, pon.-pt. w godz. 09.00-18.00
 • Gdynia, ul. 10 Lutego 16, CH Kwiatkowskiego, pon.-pt. w godz. 09.00-18.00.

VII.I Czynności składające się na dostarczenie dokumentów podróżnych IATA

Dostarczenie biletów lotniczych IATA

7.1.1 Wszystkie bilety realizowane przez Lataj.pl są biletami elektronicznymi. Wystawiony bilet jest wysyłany zawsze na adres e-mail podany w rezerwacji. W przypadku błędu lub niezgodności adresu, Lataj.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie dokumentu do skrzynki elektronicznej Użytkownika lub Użytkownika Korporacyjnego, jak również w przypadku ograniczenia w ruchu sieciowym, firewalli lub wrażliwych reguł antyspamowych.

7.1.2 Użytkownik lub Użytkownik Korporacyjny może, po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w trakcie dokonywania rezerwacji, odebrać zakupiony bilet osobiście w punktach obsługi Operatora (Dane adresowe zostały podane w punkcie 6.1.17).

7.1.3 W przypadku niemożności wystawienia biletu elektronicznego, Operator skontaktuje się niezwłocznie z Użytkownikiem lub Użytkownikiem Korporacyjnym w celu ustalenia dalszej procedury odbioru biletu.

 

VII.II Czynności składające się na dostarczenie dokumentów podróżnych przewoźników niskokosztowych

Dostarczenie biletów lotniczych przewoźników niskokosztowych

7.2.1 W przypadku przewoźników niskokosztowych (takich jak m.in.: Wizzair, Ryanair, EasyJet) zakup dokonywany jest w systemie bezbiletowym (tj. ticketless). Rekomendacje przewoźników niskokosztowych implikuje specjalną procedurę natychmiastowego obciążenia karty płatniczej Użytkownika lub Użytkownika Korporacyjnego. Po udanej transakcji zakupu, zwracany jest numer/kod rezerwacji przewoźnika oraz numer kontrolny Lataj.pl. Kod rezerwacji przewoźnika jest jedynym dokumentem potwierdzającym zakup i uprawniającym do odprawy online i podróży.

 

VIII.I Czynności składające się na zwrot dokumentów podróżnych IATA

Zwrot biletów lotniczych IATA:

8.1.1 Użytkownik lub Użytkownik Korporacyjny ma prawo do dokonania zwrotu zakupionego biletu lotniczego pod warunkiem, że określone przez Przewoźnika dla danej taryfy warunki zezwalają na to.

8.1.2 Taryfa określa ponadto, czy i w jakiej części nastąpi utrata należności uregulowanej za bilet zwracany przed lub po dacie rozpoczęcia pierwszego odcinka podróży.

8.1.3 W celu dokonania zwrotu biletu Użytkownik lub Użytkownik Korporacyjny jest zobowiązany do przesłania pisemnej deklaracji rezygnacji z biletu, jako wiadomość e-mail na adres: rezerwacje@lataj.pl, podając jego numer lub numer rezerwacji.

Operator wystąpi do właściwej linii lotniczej z wnioskiem o wykonanie zwrotu należności za bilet bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

8.1.4 Zwrot należności za bilet, po dokonaniu ewentualnych potrąceń, następuje w zależności od tego w jaki sposób została dokonana zapłata za bilet:

 • w przypadku dokonania zapłaty przelewem, zwrot następuje na wskazany przez Klienta lub Klienta Korporacyjnego rachunek bankowy;
 • w przypadku dokonania zapłaty kartą płatniczą, zwrot następuje poprzez uznanie rachunku karty płatniczej, z której dokonana została zapłata;
 • w przypadku dokonania zapłaty gotówką, zwrot następuje na wskazany przez Klienta lub Klienta Korporacyjnego rachunek bankowy. W przypadku gdy zwrot na rachunek bankowy będzie niemożliwy lub nieuzasadniony, Operator dokona zwrotu w gotówce, w jednym z oddziałów wymienionych w punkcie 6.1.17., z zastrzeżeniem, iż zwrot gotówkowy jest możliwy jedynie po uprzednim uzgodnieniu terminu z Operatorem.

8.1.5 Zwrot należności za bilet następuje w ciągu 5 dni roboczych od dnia, w którym Operator otrzymał zwrot należności od właściwej linii lotniczej.

8.1.6 Nie podlega zwrotowi opłata/prowizja „opłata transakcyjna” za wystawienie biletu.

8.1.7 Z tytułu obsługi zwrotu zakupionego biletu Operator pobiera dodatkową opłatę w wysokości 50% opłaty za wystawienie biletu.
W przypadku gdy płatność za bilet została dokonana przelewem lub gotówką, opłata zostanie pobrana poprzez potrącenie z kwoty należności z tytułu zwrotu biletu, o której mówi punkt 8.1.4.
W przypadku gdy płatność za bilet była dokonana kartą płatniczą, pobranie opłaty dodatkowej nastąpi poprzez obciążenie karty, z której zapłata została dokonana.

 

VIII.II Czynności składające się na zwrot dokumentów podróżnych przewoźników niskokosztowych

8.2.1 Wszystkie bilety przewoźników niskokosztowych zakupione na Lataj.pl nie podlegają zwrotowi. Przewoźnicy niskokosztowi samodzielnie ustalają warunki, koszty i procedurę ewentualnych zmian lub zwrotów w przypadkach nadzwyczajnych. Ze względu na specyficzny sposób rezerwacji połączeń niskokosztowych oraz brak globalnego systemu integrującego przewoźników niskokosztowych, wszelkie działania związane ze zwrotem lub zmianą Użytkownik lub Użytkownik Korporacyjny jest zobowiązany wykonać przez telefoniczne centra obsługi klientów poszczególnych przewoźników.

8.2.2 W sytuacji gdy linia lotnicza niskokosztowa dokona częściowego lub pełnego zwrotu, nie podlega zwrotowi opłata/prowizja „opłata transakcyjna” za wystawienie biletu.

 

IX.I Tryb reklamacyjny

9.1.1. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres e-mail: rezerwacje@lataj.pl.pl lub  eTravel SA Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa z dopiskiem Lataj.pl.

9.1.2. Wynik rozpatrzonej reklamacji zostaną przesłane  drogą pisemną  w terminie:
– nie później niż 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, dla Użytkowników
– nie później niż 30 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, dla Użytkowników Korporacyjnych

9.1.3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

X.I Funkcje i cel oprogramowania

10.1.1 Na Lataj.pl używane są narzędzia z zakresu Google Analytics. Polityka prywatności Google dostępna jest pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Jeśli Użytkownik chce wyłączyć śledzenie przez Google Analytics, powinien odwiedzić stronę rezygnacji dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

10.1.2. Do promocji serwisu Lataj.pl poprzez systemy informatyczne wykorzystywany jest program reklamowy remarketingu oferowany w ramach usługi Google Adwords. Remarketing działa w oparciu o konfigurację systemu Google Analytics, Google Adwords oraz informacje, jakie Google przechowuje o użytkowniku.

 • W ramach działań remarketingowych Użytkownikowi prezentowane są reklamy, które szczegółowo określają usługi świadczone przez Lataj.pl. Wykorzystywane są zarówno reklamy tekstowe, jak i bannery oraz interaktywne formy reklamy.

10.1.3. Dokładnie informacje o Użytkowniku oraz opis sposobu dokonania całkowitej rezygnacji z reklam jest dostępny pod adresem: http://goo.gl/iVK2H. Użytkownik może zrezygnować z obserwacji poprzez instalację odpowiedniej, bezpłatnej wtyczki do przeglądarki internetowej dostępnej pod adresem: http://goo.gl/4WbtC.

 

XI.I. Zasady dotyczące plików cookie

11.1.1 Pliki cookies, czyli tak zwane „ciasteczka” są niewielkimi informacjami tekstowymi wysyłanymi przez serwer www i zapisywanymi w pamięci urządzenia (komputer PC, laptop, telefon itp.). Zawarte w nich informacje są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Dzięki plikom cookies możliwe jest między innymi automatyczne rozpoznawanie powracających na stronę użytkowników i prezentowanie treści lepiej dopasowanej do ich potrzeb. Informacje zawarte w plikach cookies mogą być odczytywane tylko przez serwer, który je utworzył.

11.1.2 Każda obecnie używana przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie zapisanych plików cookie. Możliwa jest również zmiana ustawień tak, aby pliki cookie w ogóle nie były zapisywane w pamięci urządzenia lub też można samodzielnie zdefiniować zasady dla różnych typów plików cookie, np.: akceptować tylko pliki stałe jako sesyjne itp. Domyślnie każda przeglądarka internetowa dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookie i innych podobnych technologii w pamięci urządzenia.

11.1.3 Korzystanie z Lataj.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

11.1.4 W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

11.1.5 Wykorzystujemy pliki cookie w celu:

 • Identyfikacji przeglądarki oraz urządzenia w celu dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • Realizacji usługi i w tym celu przekazujemy je podmiotom, u których użytkownik wykupuje lot lub ubezpiecza podróż. Dane użytkownika mogą być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia karty płatniczej, jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z płatności on-line. Ich podanie jest wówczas obowiązkowe i nie będzie wykorzystywane w żadnym innym celu.
 • Analizy zachowań użytkownika na naszej stronie internetowej oraz zbierania danych demograficznych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
 • Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie w celu zalogowania się do naszego serwisu. Przy rezerwacji lotu rejestracja nie jest obowiązkowa.
 • Odpowiedzi na zadane zapytanie będą wykorzystywane dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem/użytkownikiem Korporacyjnym a naszym serwisem.
 • W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 • W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
 • W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości.

 

XII.I Przeniesienie użytkownika ze strony Lataj.pl do innej witryny.

12.1.1 Po wejściu w zakładkę ‘Hotele’ następuje przeniesienie użytkownika na stronę: https://www.hotele.pl , na której  obowiązuje odrębny regulamin:  https://www.hotele.pl/regulamin/

12.1.2 Po kliknięciu w baner, znajdujący się na górze strony w zakładce ‘Dla biznesu’ użytkownik może zostać przekierowany na stronę: https://www.etravel.pl/

 

XIII.I Postanowienia końcowe

13.1.1 Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, w szczególności:

  • w przypadku zmian w przepisach prawa, wpływających na zakres lub sposób świadczenia usług przez Operatora
  • w przypadku zmian w danych adresowych lub rejestrowych Operatora
  • w przypadku zmian technicznych, mających wpływ na zakres lub sposób świadczenia usług przez Operatora
  • w przypadku zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług przez podmioty trzecie, które to zmiany wpływają na zakres lub sposób świadczenia usług określonych w Regulaminie
  • w przypadku zmian w zakresie rodzaju lub wysokości opłat, określonych w Regulaminie
  • w przypadku zmian mających wpływ na prawa Użytkownika, określone w Regulaminie
  • w przypadku zmian w zakresie lub sposobie świadczenia usług, określonych w Regulaminie

13.1.2 Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 14 dni od momentu poinformowania Użytkowników o zmianie, w sposób określony w punkcie 13.1.3.

13.1.3 Użytkownicy korzystający z usługi newslettera oraz alertu cenowego zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie komunikatu o zmianie na ich adresy poczty elektronicznej.

13.1.4 Niezależnie od wprowadzanych zmian w Regulaminie, Użytkowników każdorazowo obowiązują zapisy Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia przez nich umowy i który zaakceptowali podczas rezerwacji.

13.1.5 Niniejszy Regulamin został ogłoszony w dniu 29.04.2024 i wchodzi w życie z dniem 13.05.2024.

Zapisz się na newsletter
Zapisując się na newsletter otrzymasz informacje o najlepszych promocjach na popularnych trasach
Wypisz mnie z newslettera
Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji o bieżących promocjach biletów lotniczych, wprowadź swój adres e-mail