Zbieraj punkty na Lataj.pl
Zadzwoń

Operator, eTravel – eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394089, NIP: 5213614786, REGON 144414773, kapitał zakładowy 2.020.000 zł, opłacony w całości.

Usługodawca, Diagnostyka – Diagnostyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31 – 864 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381559, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 33 756 500,00 zł, identyfikującą się nr NIP: 675-12-65-009 oraz nr REGON: 356366975

Zamówienie – dyspozycja telefoniczna lub pisemna wykonana przez uprawnioną osobę, przekazana Operatorowi, zawierająca zlecenie nabycia na rzecz Zamawiającego wskazanego przez niego Badania.

Badanie – badanie laboratoryjne w kierunku wykrycia SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR lub testem antygenowym jakościowym, wykonywane przez Usługodawcę.

 1. Bony mogą być wykorzystane jedynie na badanie określone przez Zamawiającego w Zamówieniu.
 2. Bony są wystawiane na okaziciela i mogą zostać przekazane przez Zamawiającego osobie trzeciej.
 3. Bony nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę lub inne usługi świadczone przez Operatora lub Usługodawcę.
 4. Operator nie przekazuje Usługodawcy danych osobowych Zamawiającego.
 5. Szczegółowych informacji na temat Badań udzielają pracownicy Diagnostyka Sp. z o.o., codziennie w godzinach 8:00-20:00, pod numerem infolinii +48 799 399 360 (koszt połączenia zgodnie z cennikiem operatora).
 6. Bon traci ważność w dniu podanym w jego treści i nie może być po tej dacie wykorzystany.
 7. Zamawiający powinien opłacić Zamówienie w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Operatora instrukcji dotyczących opłacenia Zamówienia. W przypadku gdy Zamówienie nie zostanie opłacone w podanym terminie (tj. na rachunku Operatora nie zostanie zaksięgowana wpłata Zamawiającego), traci ono swoją ważność i zostanie anulowane.
 8. Procedura zamówienia bonu przedstawia się następująco:
  • Zamawiający w celu przesłania Zamówienia wchodzi na specjalny formularz elektroniczny udostępniony na portalu Lataj.pl.
  • Zamawiający określa rodzaj testu, jaki będzie przedmiotem Zamówienia, oraz ich liczbę.
  • Operator, po przyjęciu Zamówienia, przesyła Zamawiającemu na podany przez niego adres email, instrukcję opłacenia Zamówienia.
  • Zamawiający powinien w ciągu 5 dni roboczych opłacić Zamówienie, w przeciwnym razie może zostać ono anulowane.
  • Z chwilą zarejestrowania opłaty za Zamówienie, Operator prześle Zamawiającemu na wskazany przez niego adres email, bon na wykonanie badań.
  • Aby wykorzystać bon i wykonać Badanie, okaziciel bonu powinien udać się do wybranego punktu pobrań w celu pobrania wymazu z nosogardzieli. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Bon należy okazać na miejscu w punkcie rejestracji pacjentów. W przypadku braku bonu pobranie wymazu i tym samym przeprowadzenie Badania nie będzie możliwe.

Lista dostępnych punktów pobrań w przypadku wyboru testu metodą RT-PCR: https://diag.pl/katalogi/placowki/?filters=4787

Lista dostępnych punktów pobrań w przypadku wyboru testu antygenowego: https://diag.pl/katalogi/placowki/?filters=4836

 1. Usługodawca deklaruje wykonanie Badania w maksymalnym terminie 72 godzin od chwili dostarczenia materiału do laboratorium wykonującego takie badania (w przypadku testów RT-PCR), lub w terminie 48 godzin od chwili dostarczenia materiału do laboratorium wykonującego takie badania (w przypadku testów antygenowych).
 2. W chwili wystawienia bonu na zlecenie Zamawiającego, Operator wystawi na rzecz firmy Zamawiającego fakturę kosztową, na kwotę równą wartości zamówionych Badań, zgodnie z cennikiem ujętym w Załączniku nr 1.
 3. Operator nie odpowiada za straty lub jakiekolwiek poniesione koszty przez osobę, która wykonała Badanie poprzez wykorzystanie bonu, oraz uzyskała wynik badania wraz z zaświadczeniem lekarskim, jednak w wyniku decyzji władz administracyjnych docelowego kraju podróży nie została dopuszczona do poruszania się po terytorium tego kraju lub został na nią nałożony obowiązek samoizolacji, bez względu na czas jej trwania.
 4. Złożenie zamówienia na badania możliwe jest jedynie w odniesieniu do badań służących do celów profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania i poprawie zdrowia a złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o takim celu badań.

Załącznik 1: Cennik badań realizowanych na podstawie bonu

Rodzaj badania Cena
SARS-CoV-2, antygen, test jakościowy z zaświadczeniem w języku angielskim 189 zł
SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim o wyniku w języku angielskim 399 zł
SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim w języku angielskim dla podróżujących do Wielkiej Brytanii
Zapisz się na newsletter
Zapisując się na newsletter otrzymasz informacje o najlepszych promocjach na popularnych trasach
Wypisz mnie z newslettera
Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji o bieżących promocjach biletów lotniczych, wprowadź swój adres e-mail